Zwrot Podatku Z Holandii

Potrzebujesz wykonać rozliczenie z HOLANDII?

Usługę Zwrotu podatku z Zagranicy z HOLANDII lub inną powiązaną z pobytem za granicą

wykonasz w Naszym CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA – sprawdź już teraz!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Uzyskanie zwrotu podatku z Holandii jest możliwe dla osób legalnie pracujących, których pracodawcy odprowadzali do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy.

Po zakończeniu roku podatkowego, w trakcie którego był zatrudniony pracownik, pracodawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu, określające wysokość uzyskanego dochodu pracownika oraz kwotę odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy. Dokumentem tym jest holenderska karta podatkowa Jaaropgaaf/Jaaropgave.

Od 2015? roku zostały wprowadzone zmiany, określające warunki, których spełnienie umożliwia rozliczanie jako rezydent podatkowy. Aby móc starać się o status rezydenta wymagane jest:

  • miejsce zamieszkania w określonych państwach m.in. państwach Unii Europejskiej
  • uzyskanie co najmniej 90% dochodów opodatkowanych w Holandii.
  • dostarczenie do holenderskiego urzędu skarbowego odpowiedniego zaświadczenia o dochodach z kraju zamieszkania.

Posiadanie statusu rezydenta jest jednoznaczne z możliwością skorzystania z wielu ulg i odliczeń, co powoduje uzyskanie większego zwrotu podatku. Skorzystanie z ulg musi zostać potwierdzone przez odpowiednie dokumenty, określające wysokość poniesionych kosztów. Bardzo ważne jest przedstawienie na odpowiednim formularzu dochodów ze wszystkich krajów, w których była podjęta legalna praca. Wszystkie wymagane dokumenty zostają dołączone do zeznania podatkowego.

Wysokość zwrotu nadpłaconego podatku z Holandii uzależniona jest od wielu czynników takich jak wysokość naliczonych i odprowadzonych kwot zaliczek na podatek dochodowy, uzyskanego przychodu przez pracownika w danym roku podatkowym oraz od rodzaju przysługujących ulg.

W Holandii jest możliwe rozliczenie indywidualne lub wspólne z partnerem fiskalnym.

Partnerem fiskalnym jest osoba, posiadająca przez co najmniej 6 miesięcy taki sam adres zamieszkania jak osoba składająca zeznanie podatkowe, a także musi zostać spełniony jeden z warunków:

  • wspólne dziecko
  • współwłaściciele jednego mieszkania
  • współwłaściciele funduszy emerytalnego.

Status partnera fiskalnego zostaje automatycznie nadany współmałżonkowi, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYWANIA

Najważniejszym dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia starań o zwrot podatku jest jaaropgave ( jaaropgaf). Jest to holenderska karta podatkowa wydawana przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego.

Aby móc ubiegać się o zwrot podatku z Holandii należy wcześniej złożyć zeznanie podatkowe w polskim urzędzie skarbowym. Jest to konieczne, ponieważ urząd skarbowy w Holandii wymaga dostarczenia zaświadczenia, potwierdzającego wysokość dochodu uzyskanego w Polsce.

Wprowadzone zmiany spowodowały, że możliwość korzystania z dotychczasowych ulg przysługuje osobom spełniającym określone warunki. Jednym z nich jest osiągnięcie co najmniej 90% dochodów opodatkowanych w Holandii oraz dostarczeniu zaświadczenia o dochodach wystawione przez urząd skarbowy w kraju zamieszkania.

Rozliczenie podatku z Holandii oraz odzyskanie zwrotu nadpłaconych kwot jest możliwe do 5 lat wstecz.

Rozłąkowe jest ulgą podatkową, z której mogą skorzystać partnerzy fiskalni, z których jedna osoba pracuje z Holandii, druga przebywa w Polsce. Osoby te nie muszą być w związku małżeńskim, jednak muszą zostać spełnione określone warunki.

Rozliczenie rozłąkowe jest stosowane kiedy poprzez rozliczenie indywidualne nie jest możliwe odzyskanie całości podatku zapłaconego do holenderskiego urzędu podatkowego.

Rozliczenie podatkowe dla nierezydentów jest obowiązkowe w przypadku otrzymania z holenderskiego urzędu pisma Aangiftebrief, wzywającego do rozliczenia w określonym terminie. Obowiązek rozliczenia powstaje również kiedy szacowany zwrot przekracza kwotę 14 Euro lub wysokość dopłaty jest wyższa niż 45 Euro. W tych określonych przypadkach za niezłożenie deklaracji w właściwym terminie może zostać nałożona kara.

Close Menu